075 770 777
08:00 - 21:00
Александар Македонски 43, 7500 Прилеп МК
top

РЕГИСТРАЦИЈА

Откако ќе завршите со техничкиот преглед на возилото, а истото ги задоволува пропишаните норми за безбедно учество во сообраќајот и доколку се исполнети другите пропишани услови, следува регистрација на возилото. 

Потребни документи при регистрација на моторно возило:

ПАТНИЧКИ ВОЗИЛА

– Барање за регистрација (се изготвува во АЛФА АУТО)
– Фактура за купопродажба
– Царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон
– Хомологација (АЛФА АУТО)
– Доказ за техничка исправност на возилото (АЛФА АУТО) – не постар од 30 дена
– Лична карта и присуство на сопственикот (физички лица)
– Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)
– Тековна состојба (правни лица)

ПРОДОЛЖУВАЊЕ
– Барање за регистрација (се изготвува во АЛФА АУТО)
– Сообраќајна дозвола
– Доказ за техничка исправност на возилото (АЛФА АУТО) – не постар од 30 дена
– Лична карта и присуство на сопственикот (физички лица)
– Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)
– Тековна состојба (правни лица)

ТОВАРНИ ВОЗИЛА

– Барање за регистрација (се изготвува во АЛФА АУТО)
– Фактура за купопродажба
– Царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон
– Хомологација АЛФА АУТО)
– Доказ за техничка исправност на возилото (АЛФА АУТО) – не постар од 30 дена
– Лична карта и присуство на сопственикот (физички лица)
– Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)
– Потврда за баждареност на тахографот (за товарни возила со носивост поголема од 5 тона)
– Тековна состојба (правни лица)

ПРОДОЛЖУВАЊЕ
– Барање за регистрација (се изготвува во АЛФА АУТО)
– Сообраќајна дозвола
– Доказ за техничка исправност на возилото (АЛФА АУТО) – не постар од 30 дена
– Лична карта и присуство на сопственикот (физички лица)
– Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)
– Потврда за баждареност на тахографот (за товарни возила со носивост поголема од 5 тона)
– Тековна состојба (правни лица)

СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА

– Барање за регистрација (се изготвува во АЛФА АУТО)
– Фактура за купопродажба
– Царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон
– Хомологација (АЛФА АУТО)
– Доказ за техничка исправност на возилото (АЛФА АУТО) – не постар од 30 дена
– Лична карта и присуство на сопственикот (физички лица)
– Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)
– Сертификат за специјалноста на возилото
– Тековна состојба (правни лица)

ПРОДОЛЖУВАЊЕ
– Барање за регистрација (се изготвува во АЛФА АУТО)
– Сообраќајна дозвола
– Доказ за техничка исправност на возилото АЛФА АУТО) – не постар од 30 дена
– Лична карта и присуство на сопственикот (физички лица)
– Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)
– Тековна состојба (правни лица)

АВТОБУСИ

– Барање за регистрација (се изготвува во АЛФА АУТО)
– Фактура за купопродажба
– Царинска потврда (доколку е увезено), подмирени такси и други давачки пропишани со закон
– Хомологација (АЛФА АУТО)
– Доказ за техничка исправност на возилото (АЛФА АУТО) – не постар од 30 дена
– Лична карта и присуство на сопственикот (физички лица)
– Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)
– Потврда за баждареност од тахографот
– Тековна состојба (правни лица)

ПРОДОЛЖУВАЊЕ
– Барање за регистрација (се изготвува во АЛФА АУТО)
– Сообраќајна дозвола

– Доказ за техничка исправност на возилото (АЛФА АУТО) – не постар од 30 дена
– Лична карта и присуство на сопственикот (физички лица)
– Полномошно од фирма за овластено лице (правни лица)
– Потврда за баждареност од тахографот
– Тековна состојба (правни лица)

ВОЗИЛА ЗА ЈАВЕН ПРЕВОЗ

– Во зависност од видот на возилото важат документи од соодветната група.
– Возилата за јавен превоз подложат на задолжителен шестмесечен контролен преглед, за што се издава потврда за исправност на возилото

ПРОДОЛЖУВАЊЕ
– Во зависност од видот на возилото важат документи од соодветната група.
– Возилата за јавен превоз подложат на задолжителен шестмесечен контролен преглед, за што се издава потврда за исправност на возилото

 

ВОЗИЛА ЗА ПРОМЕНЕТИ УРЕДИ

ВОЗИЛА СО ИЗВРШЕНО ВГРАДУВАЊЕ ИЛИ ПРЕПРАВАЊЕ НА УРЕДИ, СКЛОПОВИ ИЛИ МЕХАНИЗМИ

– Атест-потврда за вградениот или преправениот уред, склоп или механизам на возилото

 

ПРИЈАВА / ОДЈАВА НА ВОЗИЛО

Одјава на возило во местото каде што е регистрирано

Пријава на возилото на нов сопственик во местото на живеење

 

При одјава / пријава на возилото, постапката е следната:

 

Возилото се одјавува во местото каде што е регистрирано

А. Го одјавува сопственикот на возилото, лично во службите на МВР

Б. Потребни документи за одјава на возило се:

  • Барање за одјава кое се добива во Алфа Ауто
  • Сообраќајна дозвола од возилото
  • Лично присуство на лицето кое го одјавува возилото пред службите на МВР
  • Регистарските таблички пред службите на МВР
  • Доколку се работи за правно лице кое одјавува возило, тогаш е потребно полномошно на лицето кое ќе ги одјавува регистарските таблички во име на правното лице.

 

Новиот сопственик го пријавува возилото во местото на живеење, додека потребните документи се:

  • Одјавена сообраќајна дозвола на која има заверка дека возилото е одјавено
  • Лично присуство на сопственикот
  • Барање за пријава
  • Уплата